Vuotemme 2019

Lahden Talot

Lahden Talot on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja tarjoaa vuokra-asuntoja Lahden seudulla. Lahden Talojen visio on olla turvallisen, terveellisen ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edelläkävijä.

Toimitusjohtajan katsaus:

Meillä on vahva uudistumisen ja kehittämisen tahto

Vuosi 2019 oli Lahden Taloille isojen investointien vuosi. Taloutemme kehitys jatkui vakaana, jonka ansiosta pystyimme uudistamaan ja kehittämään kiinteistökantaamme strategiamme mukaisesti käynnistetyillä investoinneilla. Näiden kokonaisarvo on yli 35 miljoonaa euroa. Vahva uudistuminen ja kehittäminen jatkuu meillä myös tulevina vuosina.

Lue lisää

Taloutemme kehitys jatkui vakaana

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 104 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 564 asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa, Lahden Talot 589 asuntoa, ja Koy Lahden Vesijärvenkatu 36 45 asuntoa.

Tulos

11,2 M€

Talouden avainluvut 2019

liikevaihto

56,1 M€

15,9 M€

liikevoitto

2,3 %

liikevaihdon kasvu

7 104

asuntoa

23,6 %

asukasvaihtuvuus

97,2 %

kokonaiskäyttöaste

11,55 €/m2/kk
Lahden Asunnot Oy

12,50 €/m2/kk
Vapaarahoitteisen kannan
keskivuokra

Paljon perusparannus- kohteita

34 työntekijää

Henkilöstömäärä 31.12.2019

Isot työmaat:

Rakennamme ja uudistamme ennätysvauhdilla

Lahdet Talot käynnisti useita rakennusprojekteja vuonna 2019. Niiden ansiosta vuonna 2020 valmistuu noin 300 uutta kotia.

Lue lisää
Realisointi:

Kehitämme kiinteistökantaamme strategiamme mukaisesti

Lahden Talojen kiinteistökanta kehittyi vahvasti myynnin, perusparannusten ja uudisrakentamisen kautta vuonna 2019. Kehitystyö jatkuu aktiivisesti myös tulevien vuosien aikana.

Lue lisää
Pitkät työurat:

Työntekijämme saavat kehittyä ja kehittää työtään

Lahden Taloilla pisimmät työurat ovat kestäneet yli 20 vuotta – aina siitä asti, kun Lahden kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt fuusioitiin uuteen yhtiöön vuonna 1998.

Lue lisää
Lämpömittarikampanja:

Kannustimme asukkaamme mukaan ilmastotalkoisiin

Lämpömittari-kampanjalla Lahden Talot innosti asukkaitaan vähentämään asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää
Asumisneuvojat:

Autamme asukkaitamme taloushuolissa

Lahden Talojen ja Lahden kaupungin asumisneuvojat auttavat asukkaita talousongelmissa ja muissa asumisen asioissa.

Lue lisää
Uudet verkkosivut:

Uudet verkkosivumme palvelevat asiakkaitamme paremmin

Laaja verkkosivu-uudistus oli osa Lahden Talojen vahvaa strategista uudistautumista ja kehityksen vuotta.

Lue lisää

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

Konsernin perustiedot

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on tilikauden päättyessä neljä tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy, Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36 ja Asunto Oy Lahden Kivakatu 2. Lahden Talot -konsernin visiona on mahdollistaa kohtuuhintainen, turvallinen ja laadukas vuokra-asuminen Lahden seudulla.

Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan, ja sen palveluksessa on myös konsernin henkilökunta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, ja se omistaa pääosan konsernin ara-asuntokannasta sisältäen myös konsernin opiskelija-asunnot. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja. Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36 on yksittäinen vuokra-asuntoyhtiö samoin kuin Asunto Oy Lahden Kivakatu 2.

Asukastoiminta yhtiötasolla oli edelleen perinteisen aktiivista.
CO2 -päästöt pienenivät 3 598 tonnia edelliseen vuoteen nähden.

Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen.

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 104 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 564 asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa, Lahden Talot 589 asuntoa ja Koy Lahden Vesijärvenkatu 36  45 asuntoa.

Lue lisää

1.1.2019–31.12.2019

Konsernituloslaskelma

31.12.2019

Konsernitase

 

Liikevaihto

1.1.2019-31.12.2019
(1000 euroa)
1.1.2018-31.12.2018
(1000 euroa)
Vuokrat 55 361 53 872
Käyttökorvaukset 610 820
Jälkiperintätuotot 164 183
Liikevaihto yhteensä 56 135 54 875
Muut kiinteistön tuotot 735 1 777
Henkilöstökulut -2 491 -2 227
Poistot ja arvonalentumiset -6 902 -8 091
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto -1 696 -1 717
Käyttö ja huolto -2 321 -2 069
Ulkoalueiden hoito -115 -44
Siivous -856 -874
Lämmitys -5 183 -5 430
Vesi ja jätevesi -2 217 -2 166
Sähkö ja kaasu -1 384 -1 384
Jätehuolto -1 087 -1 007
Vahinkovakuutukset -174 -261
Vuokrat -1 650 -1 602
Kiinteistövero -1 905 -1 820
Korjaukset -11 279 -10 717
Muut hoitokulut -489 -602
Luottotappiot -180 -131
Muut kiinteistön kulut -1 039 -303
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -31 575 -30 127
Liikevoitto (-tappio) 15 902 16 207
Rahoitustuotot ja -kulut -2 266 -2 376
Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja 13 636 13 831
Tuloverot -95 -144
Laskennallisten verojen muutos -2 326 -2 517
Vähemmistöosuudet 0 0
Tilikauden voitto (- tappio) 11 125 11 170

Vastaavaa

31.12.2019
(1000 euroa)
31.12.2018
(1000 euroa)
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 3 832 3 926
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 15 309 13 132
Rakennukset ja rakennelmat 299 613 302 116
Koneet ja kalusto 1 353 1 806
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0
Enn.maksut ja keskener. hankinnat 25 205 5 532
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 341 480 322 586
Sijoitukset 7 021 5 521
Pysyvät vastaavat yhteensä 352 333 332 033
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 10 182 9 318
Rahat ja pankkisaamiset 6 121 8 652
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 303 17 969
VASTAAVAA YHTEENSÄ 368 636 350 002

 

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma 17 887 17 887
Muut rahastot 3 319 3 319
Edellisten tilikausien voitto/-tappio 61 680 50 980
Tilikauden voitto/-tappio 11 215 11 170
Oma pääoma yhteensä 94 101 83 356
Vähemmistöosuudet 0 31
Konsernireservi 760 2 051
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 217 787 225 961
Laskennallinen verovelka 18 522 16 196
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 221 220
Muut velat 27 611 15 802
Saadut ennakot 2 400 2 528
Ostovelat 5 611 2 834
Siirtovelat 1 136 866
Muut lyhytaikaiset velat 487 157
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 37 466 22 407
Vieras pääoma yhteensä 273 775 264 564
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 368 636 350 002